YÖNETMELİK

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez (SEM24): Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

 1. d) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunu,
 2. e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında kalan, toplumun çeşitli kesimlerinin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eğitim-öğretim ve sertifika programlarını düzenlemek, danışmanlık, proje hizmetleri ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık yapmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Üniversitenin tanıtımını yapmak ve Üniversitenin ulusal ve uluslararası resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 2. b) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak, kamu ve özel sektör elemanlarının hizmet içi eğitimlerine katkıda bulunmak,
 3. c) Üniversite dışındaki gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak,

ç) Resmî veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar ve sertifika programları, seminerler, konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

 1. d) Üniversitenin; ulusal ve uluslararası resmi veya özel sektör kurum ve kuruluşlarla olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 2. e) Türkiye’nin sanayileşmesine ve ülke kalkınmasına hizmet etmek ve bu hizmeti uluslararası boyuta ulaştırmak,
 3. f) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür,
 2. b) Yönetim Kurulu,
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite Yönetim Kurulunun görüşü üzerine Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin tüm faaliyetlerinden, çalışmaların düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür; çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak Rektörün onayı ile görevlendirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı başkanlık eder.

Müdürün Görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek,
 2. b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, açılan programların etkinliğini denetlemek,
 3. c) Fakülte, yüksekokul, enstitü, konservatuar, meslek yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarında Merkezin programları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

ç) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

 1. d) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
 2. e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği iki kat aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine her yarıyılda en az bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
 2. b) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, düzenlenecek çeşitli programlarla ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu ve değerlendirmesini yapmak ve Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,
 3. c) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu görüşüp Rektörün onayına sunmak,

ç) Çeşitli verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanıma sunulması için her türlü çalışmaları yapmak,

 1. d) Eğitim programları sonunda verilecek, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirleyerek Senatoya önermek,
 2. e) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, yıllık faaliyet raporunu görüşüp Rektörün onayına sunmak,
 3. f) Program ve önerileri değerlendirmek, bu programların açılıp açılamayacağına karar vermek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

Danışma Kurulu ve Görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; her fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu, konservatuar ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin yönetim kurullarınca belirlenen birer üye olmak üzere toplam yirmibeş kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu; Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirir, önerilerde bulunur ve faaliyet alanlarıyla ilgili olarak alt komisyonlar oluşturabilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversite personeli tarafından karşılanır. Ayrıca gerekli hallerde Yönetim Kurulunun talebi ve işin özelliği dikkate alınarak Rektör tarafından programlarda çalışmak üzere Üniversite dışından uzman eleman görevlendirilebilir.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütülür.